S

synchrotron

Compute synchrotron radiation from electron spectrum.