meta_dimension_symbolic.meta_info_entry.json 326 Bytes