meta_dimension_fixed.meta_info_entry.json 208 Bytes